• Zaměření gymnázia

    • Egy znamená

     • kvalitní gymnaziální vzdělání
     • zaměření na práci s texty
     • rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování
     • rozvíjení čtenářské, pisatelské a mediální gramotnosti
     • důkladná a metodicky moderní jazyková příprava studentů
     • výuka vybraných odborných témat v angličtině a v němčině
     • výuka historie jako rozvíjení historického myšlení i jako zdroj porozumění současnému světu
     • výuka přírodních věd jako základ úcty k přírodě
     • výchova k zodpovědnému občanství a sociální citlivosti
     • etická výchova, budování charakteru a hodnotového zakotvení
     • rozvíjení uměleckého vnímání, tvorba jako prostředek komunikace a sebevyjádření
     • rozvíjení pohybové gramotnosti a zdravého životního stylu
     • rozvíjení obětavosti a dobrovolnictví
     • účelná integrace AI do vzdělávání
     • široká nabídka volitelných seminářů v podání atraktivních externistů z univerzit a praxe
     • dobré východisko pro další studium humanitních věd