• Charakter gymnázia

   • Gymnázium se chce stát místem eticky ukotvené vzdělanosti a racionality: místem, kde rozvíjení vědění a všestranná podpora osobností studentů jdou ruku v ruce s výchovou k odpovědnosti a pokoře.

    Chce vytvářet společenství, v němž dospívající mohou bezpečně a zdravě vyrůstat v mladé dospělé, kteří se učí porozumět sami sobě, lidem okolo sebe i celé společnosti, a tak v ní najít svoje místo.

    Chce svým studentům nabízet příležitosti, aby našli a rozvíjeli vlastní talenty a silné stránky. Chce jim také poskytovat podporu v úsilí překonat vlastní omezení a být jim na blízku, když je potká krize.

    Gymnázium chce být institucí, s níž spojí svůj profesní život oborově i pedagogicky erudovaní a lidsky kvalitní učitelé, kteří vytvoří kolegiální pospolitost. Ve škole nastolí klima bezpečné a otevřené nejen pro studenty, ale i pro pedagogy, nepedagogické pracovníky a vstřícné i k rodičům.

    Vzdělaní a zároveň didakticky zdatní pedagogové budou studenty inspirovat svým nadšením pro svůj obor. Tento typ motivace považujeme na středoškolské úrovni za nejúčinnější nástroj k tomu, aby se studenti vzdělávali efektivně a dosahovali maximálních možných výsledků.

    Velký důraz budeme klást na předávání demokratických hodnot a formování postojů žáků. Výchovnou složku pedagogické práce považujeme za zásadní – budeme usilovat o to, abychom ve studentech rozvíjeli sociální cítění, ochotu angažovat se pro druhé a vědomí spoluzodpovědnosti za společnost, kde žijí. Zároveň i my pedagogové přijmeme svůj díl odpovědnosti za jejich prospívání a celkovou kvalitu života, který ve svých středoškolských letech s námi prožijí.

    Ideálem je instituce, která bude pro všechny svoje členy, ale i pro širší veřejnost fungovat jako pevný orientační bod; proto bychom běžnou vzdělávací činnost rádi časem rozšířili i o přednášky či kursy pro veřejnost.